Shrek™ Donkey

Shrek™ Donkey
Item #10012592

Not a toy. Not intended for children under 3 years of age.